دکتر علی کلانترنیا

دکتر علی کلانترنیا

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی

دکتر علی کلانترنیا

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی همدان