دکتر غلامحسین مجذوبی

دکتر غلامحسین مجذوبی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا