مهندس اصغر بیات

مهندس اصغر بیات

مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا